ติดต่อเรา

สำนักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา จังหวัดชุมพร
เลขที่  271  ถนนปรมินทรมรรคา   ตำบลท่าตะเภา  อำเภอเมือง  จังหวัดชุมพร   86000
โทร. 077-502909
งาน ชพค,ชพส  ต่อ 12,13
งานสวัสดิการ   ต่อ 14
งานองค์การค้า สกสค. ต่อ 15
งานอำนวยการ  ต่อ 16
ติดตอผู้บริหาร  ต่อ 17
ประชาสัมพันธ์  ต่อ 11
โทรสาร.  077-503986
E-mail : chumphon@otep.mail.go.th