การสมัครสมาชิก ช.พ.ค. กรณีพิเศษ และเอกสารประกอบ

cpks11
ใบสมัครสมาชิก ช.พ.ค.กรณีพิเศษ 
images
เอกสารประกอบการสมัครสมาชิก ช.พ.ค.
1. สำเนาบัตรประชาชน
2. สำเนาทะเบียนบ้าน
3. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ/สกุล
4. สำเนาใบสำคัญการสมรส(ถ้ามี)
5. ใบรับรองแพทย์ที่ออกให้โดยแพทย์ซึ่งขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม
* โรงเรียนเอกชน ให้แนบสำเนาคำสั่งแต่งตั้งครูหรือสำเนาคำสั่งแต่ตั้งบุคลากรทางการศึกษาให้ปฏิบัติหน้าที่
* ผู้ปฏิบัติงานด้านการศึกษา ให้แนบคำสั่งแต่งตั้งหรือหนังสือรับรองให้เป็นเจ้าหน้าที่หรือลูกจ้างหรือสัญญาจ้าง
ต้องมีกำหนดเวลาจ้างต่อเนื่องกันไม่น้อยกว่า 1 ปี
* หน้าสมุดบัญชีธนาคารกรุงไทย (สำหรับผู้ที่ไม่มีหน่วยหักเงินเดือน)
6. เอกสารสำหรับทำระบุทายาท
6.1 สำเนาบัตรประชาชน กรณียังไม่มีบัตรให้แนบสูติบัตร
6.2 สำเนาทะเบียนบ้าน
6.3 สำเนาทะเบียนสมรสหรือทะเบียนหย่า
6.4 มรณะบัตรบิดา/มารดา (กรณีบิดามารดาเสียชีวิต)
6.6 สำเนาหนังสือรับรองบุตร(กรณีบุตรนอกสมรส)
6.7 สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบุตรบุญธรรม

ยื่นใบสมัครได้ที่ สำนักงาน สกสค.จังหวัดชุมพร
โทร. 077-502909 ต่อ 14  มือถือ 086-4715878