การสมัครสมาชิก ช.พ.ส. กรณีพิเศษ และเอกสารประกอบ

cpks1
ใบสมัครสมาชิก ช.พ.ส. กรณีพิเศษ images
1. เอกสารของผู้สมัครเป็นสมาชิก ช.พ.ส.
1.1 สำเนาบัตรประชาชน
1.2 สำเนาทะเบียนบ้าน
1.3 สำเนาใบสำคัญการสมรส
1.4 สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ/สกุล
1.5 ใบรับรองแพทย์ที่ออกให้โดยแพทย์ซึ่งขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม
2. เอกสารของคู่สมรสของผู้สมัครสมาชิก ช.พ.ส.
2.1 สำเนาบัตรประชาชน/บัตรข้าราชการ
2.2 สำเนาทะเบียนบ้าน
* กรณีคู่สมรสของผู้สมัครสมาชิก ช.พ.ส.ที่เป็นครูในสังกัด
โรงเรียนเอกชน ให้แนบสำเนาคำสั่งแต่งตั้งครูหรือ
สำเนาคำสั่งแต่ตั้งบุคลากรทางการศึกษาให้ปฏิบัติหน้าที่
* ผู้ปฏิบัติงานด้านการศึกษา ให้แนบคำสั่งแต่งตั้งหรือ
หนังสือรับรองให้เป็นเจ้าหน้าที่หรือลูกจ้างหรือสัญญาจ้าง
ต้องมีกำหนดเวลาจ้างต่อเนื่องกันไม่น้อยกว่า 1 ปี

ยื่นใบสมัครได้ที่ สำนักงาน สกสค.จังหวัดชุมพร
โทร. 077-502909 ต่อ 14  มือถือ 086-4715878