ขอความร่วมมือตอบแบบสอบถามประเมินความพึงพอใจ ผอ.สกสค.จังหวัด

แจ้งประชาสัมพันธ์ QR CODE สำหรับใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติงานผู้อำนวยการ สกสค.จังหวัดชุมพร  ระบบเปิดให้ตอบแบบสอบถามตั้งแต่วันที่ 15-26 มกราคม 2561 เมื่อสมาชิกสแกน QR CODE เข้าไปตอบแบบสอบถามแล้วข้อมูลจะถูกส่งไปยัง สำนักติดตามและประเมินผลของสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. สำนักงาน สกสค.จังหวัดยะลา จึงขอความร่วมมือครูและบุคลากรทาง การศึกษา โปรดช่วยกันตอบแบบสอบถามสำหรับการประเมินผลการปฏิบัติงานของ ผอ.สกสค.จังหวัดยะลา ในครั้งนี้ด้วย ตามขั้นตอน ดังรูปภาพที่แนบ
QR1