ชี้แจงการฌาปนกิจ ช.พ.ค. – ช.พ.ส. กับความรับผิดชอบของ สกสค. ที่สมาชิก ช.พ.ค. – ช.พ.ส. ควรจะทราบ

prakard
เรียน  สมาชิก ช.พ.ค. – ช.พ.ส. ทุกท่านทราบ

ตามที่มีท่านสมาชิก ช.พ.ค. – ช.พ.ส. มีความสงสัย ในการบริหารการฌาปนกิจ ช.พ.ค. – ช.พ.ส.
และการจ่ายเงินสงเคราะห์ครอบครัวให้แก่ทายาทของสมาชิก ช.พ.ค. – ช.พ.ส. ที่ถึงแก่กรรม นั้น
ขอเรียนให้ท่านสมาชิก ช.พ.ค. – ช.พ.ส. ทราบ ข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นจริง ดังนี้