นายสมชาย คุณวุฒิ ผอ.สกสค. จ.ชุมพร เป็นวิทยากรบรรยายเกี่ยวกับภาระกิจของ สกสค

620626
วันที่ 25 มิ.ย. 62 นายสมชาย คุณวุฒิ ผอ.สกสค. จ.ชุมพร
เป็นวิทยากรบรรยายเกี่ยวกับภาระกิจของ สกสค.และเชิญชวน
ให้สมัครสมาชิก ช.พ.ค.-ช.พ.ส.แก่ครูบรรจุใหม่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพรเขต1