ประกาศสำนักงาน สกสค.จ.ชุมพร เรื่อง ผลการดำเนินการให้ได้มาซึ่งกรรมการฯ สังกัดมัธยมศึกษาและสังกัดองคืกรปกครองส่วนท้องถิ่น

ประกาศสำนักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา จังหวัดชุมพร
เรื่อง ผลการดำเนินการให้ได้มาซึ่งกรรมการตัวแทนผู้อำนวยการสถานศึกษาสังกัดมัธยมศึกษา
และสสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการ สกสค.จังหวัด
prakard